top of page

WSPÓŁPRACA

Naszą domeną jest praca systemowa oraz projektowanie długofalowego procesu rozwoju mentalnego. Wiemy, że jest to najskuteczniejsza metoda! Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób możemy wdrożyć u Ciebie system edukacji mentalnej skontaktuj się poprzez zakładkę KONTAKT. Szczegóły na temat Kompleksowego Systemu Szkolenia Mentalnego stworzonego przez Psychosportica znajdziesz w dziale O NAS. Wiemy również, że w wielu sytuacjach najważniejsza jest szybka interwencja i natychmiastowe wsparcie w postaci szkolenia lub konsultacji indywidualnej. Dlatego stworzyliśmy dla Ciebie REZERWACJE ONLINE, które umożliwią szybkie zaplanowanie naszej współpracy. 

REZERWUJ

 • Warsztat psychoedukacyjny (Kontakt: 605 201 106 b.zawidzki@psychosport...

  2 godz.

  1500 złotych polskich
 • Wykład dotyczący określonego tematu (Kontakt: 605 201 106 b.zawidzki@p...

  1 godz.

  600 złotych polskich
 • Psycholog sportowy

  1 godz.

  150 złotych polskich
 • Konsultacja dietetyczna

  1 godz.

  130 złotych polskich
 • Analityk gry

  1 godz.

  150 złotych polskich

REGULAMIN GABINETU PSYCHOLOGICZNEGO - Bartosz Zawidzki Przemyślany Ruch

REGULAMIN GABINETU PSYCHOLOGICZNEGO – BARTOSZ ZAWIDZKI PRZEMYŚLANY RUCH

 

I. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zakres i rodzaj usług świadczonych w ramach działalności Gabinetu psychologicznego Bartosz Zawidzki Przemyślany Ruch oraz warunki ich świadczenia.

 2. Gabinet realizuje usługi specjalistyczne z zakresu: konsultacji psychologicznych, poradnictwa psychologicznego oraz psychoedukacji, konsultacji coachingowych, młodzieży, treningu pamięci i koncentracji, warsztatów grupowych oraz wykładów.

 3. Usługi świadczone są drogą tradycyjną – w gabinecie stacjonarnym oraz drogą elektroniczną –w formie offline oraz online (platforma do kontaktu ustalana jest indywidualnie z Klientem).

 4. Podmiotem prowadzącym Gabinet psychologiczny jest Bartosz Zawidzki Przemyślany Ruch, z siedzibą we Włocławku NIP: 8883142575.

 5. Usługi świadczone są przez dyplomowanego psychologa i nauczyciela oraz licencjonowanego trenera mgr Bartosza Zawidzkiego.

 6. Usługi realizowane są na zlecenie Klienta w przypadku osób pełnoletnich lub na zlecenie rodzica/ prawnego opiekuna Klienta w przypadku osób nieletnich.

 7. Specjalista biorąc pod uwagę aktualny stan psychiczny Klienta może podjąć decyzję o rekomendacji odbycia przez niego konsultacji lekarskiej. Może również odmówić realizacji usługi, jeżeli uzna, że konsultacja nie jest odpowiednia wobec zgłaszanego problemu.

II. Klienci

 1. Umówienie się Klienta na wizytę jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności, które są dostępne na stronie internetowej www.psychosportica.com oraz w gabinecie stacjonarnym.

 2. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. Możliwość korzystania z usług psychologicznych przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (np. dzieci i młodzież) uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów. W przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia obowiązuje „podwójna zgoda”.

 4. Klient ma prawo do zachowania poufności swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy. Zachowanie tajemnicy zawodowej przez psychologa jest podstawą nawiązania prawidłowego kontaktu z klientem i wykonywania zawodu zaufania publicznego. Psycholog zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie i na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 5. Psycholog zapewnia również prawo do poufności dzieciom oraz młodzieży. Nie ma obowiązku informowania opiekuna o wszystkim, co mówi mu dziecko/ młodzież, chyba, że uzyskana informacja zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu lub życiu dziecka/ młodzieży.

 6. Psycholog ma obowiązek informować na prośbę klienta lub rodzica/opiekuna dziecka o wynikach badań diagnostycznych oraz o przebiegu i postępach zgodnie z założeniami świadczonej usługi.

 7. Rodzic lub opiekun niepełnoletniego Klienta zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania i odbierania go z gabinetu psychologicznego. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poza gabinetem psychologicznego (w poczekalni, na terenie budynku) odpowiadają rodzice lub opiekunowie niepełnoletniego Klienta.

 8. Klient opiekun zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą informacji, które są niezbędne do udzielenia adekwatnej usługi.

III. Bezpieczeństwo epidemiologiczne

 1. Z bezpośredniej formy kontaktu (wizyta w gabinecie stacjonarnym) mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, które nie mają objawów infekcji, nie podlegają kwarantannie i nie miały kontaktu z osobami zarażonymi wirusem COVID – 19 w ciągu ostatnich 14 dni.

 2. Wizyty są umawiane na konkretną godzinę. W związku z powyższym, w miarę możliwości, proszę przychodzić bezpośrednio przed umówioną godziną.

 3. W gabinecie udostępniony jest płyn do dezynfekcji rąk do użytku Klientów.

 4. Pomieszczenie jest wentylowane na bieżąco zgodnie z procedurą bezpieczeństwa.

IV. Wizyty

 1. Zarówno pierwsza wizyta, jak i kolejne spotkania, odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 2. Rejestracja Klienta odbywa się poprzez: kontakt telefoniczny, wiadomość e-mail, formularz kontaktowy na stronie www.rzeszowksipsycholog.pl lub rezerwację poprzez interaktywny kalendarz w systemie ZnanyLekarz. 

 3. Czas trwania poszczególnych usług oraz cennik usług dostępne są stronie internetowej www.psychosportica.com oraz profilu na ZnanyLekarz.pl.

 4. W przypadku spóźnienia się Klienta, czas wizyty nie jest przedłużany, a opłata nie jest zmniejszana.

 5. Klient ma obowiązek odwołania wizyty, na której nie może się pojawić. Odwołana wizyta z 12h wyprzedzeniem nie podlega opłacie. Wizyta odwołana w terminie krótszym niż 12h lub nieodwołana, traktowana jest jako wizyta odbyta, podlegająca opłacie zgodnie z Cennikiem. Również psycholog zobowiązany jest do poinformowania o odwołaniu wizyty i jak najszybszym ustaleniu nowego terminu.

 6. Usługi psychologiczne są usługami odpłatnymi. Płatności regulowane są po wizycie w gabinecie stacjonarnym lub spotkaniu online. Opłaty można dokonać wykonując przelew na konto bankowe Gabinetu  lub gotówką w Gabinecie w dniu spotkania lub przelewem BLIK.

 7. Po umówieniu wizyty do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail i/lub SMS zawierająca ostateczne potwierdzenie spotkania.

 8. Jednorazowa Rezerwacja terminu nie oznacza automatycznego przedłużenia go na kolejne tygodnie. Podczas spotkania ustalane są indywidualny plan dalszych działań.

V. Postanowienia końcowe

 1. Klient zgłaszający się na wizytę w gabinecie psychologicznym jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem świadczenia usług psychologicznych, jak również z Polityką Prywatności zawierającą Klauzulę o Ochronie Danych Osobowych.

 2. Świadczenie usług psychologicznych oraz coachingowych implikuje przetwarzanie danych wrażliwych Klienta, dlatego wymagana jest pisemna zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gabinecie znajdują się w Polityce Prywatności.

 3. Gabinet zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne, o czym Klienci będą powiadomieni poprzez udostępnienie stosownej informacji w gabinecie psychologicznego lub na stronie internetowej www.psychosportica.com

Polityka Prywatności GABINETU PSYCHOLOGICZNEGO - Bartosz Zawidzki Przemyślany Ruch

Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Dane osobowe przetwarzane w moim Gabinecie to Państwa imię, nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu, a w przypadku prośby o wystawienie faktury również adres. Dane te przetwarzane są miedzy innymi na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w tym:

 • 6 ust. 1 lit. a, czyli za Państwa dobrowolną zgodą, a przetwarzanie ich jest niezbędne do świadczenia usług psychologicznych;

 • 6 ust. 1 lit. b) w celu wykonania zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług;

 • 6 ust. 1 lit. f, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na realizacji umowy polegającej na przeprowadzeniu konsultacji psychologicznej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej; w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej;

 • 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

 1. Administratorem tych danych osobowych jestem ja – Bartosz Zawidzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Zawidzki Przemyślany Ruch z siedzibą we Włocławku 87-800 ul. Płowiecka 2/1 , o numerze NIP 8883142575, Gabinet znajduje się w Gdyni 81-523 ul Łużycka 2/17.

 2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych możliwy jest pod numerem telefonu 605201106 oraz za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Bartosz Zawidzki Przemyślany Ruch we Włocławku 87-800 ul. Płowiecka 2/1

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez cały czas świadczenia usług psychologicznych lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody oraz w przypadku przetwarzania na potrzeby rachunkowości oraz ze względu na obowiązki podatkowe przez okres wskazany w art. 74 ustawy o rachunkowości, tj. co do zasady przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą lub do zakończenia wszelkich czynności związanych z ewentualnymi roszczeniami.

 4. Dodatkowo dane te objęte są tajemnicą zawodu psychologa.

 5. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom przez Państwa upoważnionym, podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa (w tym kancelariom prawnym) oraz innemu psychologowi w celu przeprowadzenia superwizji w ramach nadzoru jakości pracy psychologa (informacje dotyczące Klienta podawane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby).

 6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani przekazywane poza Europejski Obszar Przetwarzania (do krajów trzecich).

 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych,

 • żądania usunięcia danych osobowych,

 • żądania sprostowania danych osobowych,

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 • przenoszenia danych osobowych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

bottom of page